Tin Khoa học - Công nghệ trong nước

Nghiệm thu đề tài “Đẩy mạnh liên kết kinh tế vùng Tây Nguyên với các tỉnh Nam Trung Bộ giai đoạn đến năm 2030” thuộc Chương trình Tây Nguyên 2016 – 2020

.

Ngày 13/06/2020 tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Viện HLKHCNVN), Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp Nhà nước (HĐKHCNCNN) đã đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài “Đẩy mạnh liên kết kinh tế vùng Tây Nguyên với các tỉnh Nam Trung Bộ giai đoạn đến năm 2030”, mã số: TN17/X02. Đề tài thuộc Chương trình Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên trong liên kết vùng và hội nhập quốc tế (Chương trình Tây Nguyên 2016 – 2020) do Viện Khoa học xã hội Vùng Tây Nguyên - Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam chủ trì, PGS.TS. Nguyễn Mạnh Hùng làm chủ nhiệm.


IMG 9618 

Toàn cảnh buổi nghiệm thu

Mục tiêu của đề tài là Xác định luận cứ khoa học trên cơ sở nghiên cứu lý luận, tham khảo kinh nghiệm quốc tế về phát triển liên kết kinh tế vùng và phân tích, đánh giá thực trạng liên kết kinh tế giữa các tỉnh Tây Nguyên với các tỉnh Nam Trung Bộ; trên cơ sở đó, đề xuất quan điểm, mục tiêu, phương hướng, cơ chế chính sách và các giải pháp phù hợp; các giải pháp mang tính đột phá, khả thi để đẩy mạnh liên kết kinh tế giữa vùng Tây Nguyên với các tỉnh Nam Trung Bộ giai đoạn đến năm 2030.

Các nội dung nghiên cứu chính của đề tài gồm:
• Những vấn đề chung về liên kết kinh tế liên vùng
• Kinh nghiệm quốc tế về phát triển liên kết kinh tế liên vùng
• Chính sách và thực trạng liên kết kinh tế vùng Tây Nguyên với các tỉnh Nam Trung Bộ
• Triển vọng của liên kết kinh tế vùng Tây Nguyên với các tỉnh Nam Trung Bộ đến năm 2030
• Quan điểm, định hướng và giải pháp thúc đẩy liên kết kinh tế vùng Tây Nguyên với các tỉnh Nam Trung Bộ đến năm 2030

Dựa trên các nhiệm vụ cụ thể của đề tài, tại buổi họp nghiệm thu, PGS.TS. Nguyễn Mạnh Hùng – Chủ nhiệm đề tài đã trình bày các kết quả đạt được:
- Về đổi mới tư duy về phân vùng kinh tế - xã hội và liên kết vùng: Theo xu hướng chung của thế giới, mô hình liên kết vùng, liên vùng phổ biến và hiệu quả hiện nay là thông qua các hành lang, vành đai kinh tế với những cơ chế quản trị vượt trội, nhằm tạo động lực cho việc thu hút nguồn lực phát triển và thúc đẩy liên kết giữa các địa phương.
- Về triển vọng mô hình liên kết kinh tế vùng Tây Nguyên với các tỉnh Nam Trung Bộ: Có ba kịch bản tương ứng với ba mô hình liên kết kinh tế vùng Tây Nguyên với các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ trong thời gian tới, gồm kịch bản cơ sở, kịch bản thay đổi và kịch bản đột phá.
- Về quan điểm liên kết kinh tế vùng Tây Nguyên với các tỉnh Nam Trung Bộ: Liên kết kinh tế vùng Tây Nguyên với các tỉnh Nam Trung Bộ cần hướng tới một mô hình đảm bảo các yếu tố: Hội nhập, Bao trùm, Bền vững.
- Về định hướng và giải pháp phát triển liên kết kinh tế vùng Tây Nguyên với các tỉnh Nam Trung Bộ, đề tài nhấn mạnh các vấn đề như kết nối quy hoạch phát triển; xây dựng các hành lang kinh tế kết nối Tây Nguyên – Nam Trung Bộ; mở rộng các chuỗi giá trị để các doanh nghiệp có thể tham gia nhiều hơn và ở nhiều khâu khác nhau; xây dựng mô hình quản trị mang tính “vượt trội”.
Ngoài những kết quả trên, đề tài đã công bố 06 bài báo, trong đó có 01 bài báo quốc tế, 05 bài báo Tiếng Việt; 01 bản thảo sách (sẽ in sau khi đề tài được nghiệm thu chính thức); đào tạo 03 thạc sĩ và góp phần đào tạo 01 tiến sĩ.

IMG 9641

Chủ nhiệm đề tài báo cáo kết quả trước Hội đồng

Kết thúc buổi nghiệm thu, Hội đồng khoa học đã thảo luận, xem xét đối với từng nội dung nghiên cứu của đề tài và thống nhất đánh giá các kết quả nghiên cứu đạt được như sau: Các sản phẩm của đề tài đáp ứng chất lượng, vừa có giá trị khoa học vừa có giá trị thực tiễn. Về mặt số lượng và sản phẩm: Đề tài đã thực hiện đầy đủ theo đúng yêu cầu của Hợp đồng nghiên cứu KH&CN đã ký, ngoài ra đề tài đã hoàn thành vượt mức trong đào tạo 01 thạc sĩ so với yêu cầu của hợp đồng.

Đề tài đã được Hội đồng KHCNCNN nghiệm thu và đánh giá xếp loại “Đạt”.

Tin: Phương Hà

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".