Tin tức Hoạt động của Viện Hàn lâm KHCNVN

Họp Hội đồng Tư vấn xác định nhiệm vụ KHCN đặt hàng cấp quốc gia thực hiện năm 2018 thuộc Chương trình KHCN: “Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội Tây Nguyên trong liên kết vùng và hội nhập quốc tế”

.

Từ ngày 02 đến 04 tháng 8 năm 2017, tại nhà A1 Viện Hàn lâm KHCNVN đã diễn ra các cuộc họp Hội đồng Tư vấn xác định nhiệm vụ KHCN đặt hàng cấp quốc gia thực hiện năm 2018 thuộc Chương trình KHCN: “Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội Tây Nguyên trong liên kết vùng và hội nhập quốc tế”, Mã số KHCN-TN/16-20 (Chương trình Tây Nguyên 2016 – 2020), cho cả 3 lĩnh vực Khoa học Tự nhiên, Khoa học Công nghệ và Khoa học Xã hội. 

Trước đó, ngày 21/4/2017, Ban Chủ nhiệm Chương trình đã thông báo về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KHCN năm 2018 thuộc Chương trình Tây Nguyên 2016 – 2020 trên Cổng thông tin điện tử của Viện Hàn lâm KHCNVN và Bộ Khoa học và Công nghệ. Đồng thời đi đến các địa phương Tây Nguyên để trao đổi Khung Chương trình. Đến ngày 7/6/2017, thông qua Văn phòng Chương trình, Ban Chủ nhiệm đã nhận được 121 đề xuất từ 12 Bộ, ngành, địa phương Tây Nguyên và của 2 Viện Hàn lâm KHCNVN và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Văn phòng Chương trình đã thống kê, đọc và đối chiếu với Khung Chương trình, các vấn đề đã thực hiện trong giai đoạn 2011 – 2015 và các nhiệm vụ khoa học bắt đầu thực hiện từ năm 2016 – 2017 để lựa chọn 31 nhiệm vụ KHCN trình Ban Chủ nhiệm Chương trình xét chọn các đề xuất bắt đầu thực hiện năm 2018. Ngày 8/7/2017, Ban Chủ nhiệm đã họp liên tịch cùng đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ, đại diện Viện Hàn lâm KHCNVN để lựa chọn 21 nhiệm vụ đáp ứng mục tiêu, nội dung và cơ số được phê duyệt. Trong đó có 8 nhiệm vụ Khoa học tự nhiên, 7 nhiệm vụ Khoa học công nghệ và 6 nhiệm vụ Khoa học xã hội. Nhiều nhiệm vụ KHCN được tích hợp từ 2-3 đề xuất. Thông qua trao đổi chuyên gia, Ban Chủ nhiệm và Văn phòng Chương trình đã xác định mục tiêu, nội dung, sản phẩm của 21 đề xuất trình Hội đồng tư vấn. Ngày 25/7/2017, Văn phòng Chương trình đã gửi Danh mục 21 đề xuất nhiệm vụ KHCN tới Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, và đã nhận được Công văn số 513/TTKHCN về việc cung cấp thông tin về các đề tài sử dụng ngân sách Nhà nước. Ngày 27/7/2017, Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCNVN đã ký Quyết định số 1694/QĐ-VHL; 1695/QĐ-VHL; 1696/QĐ-VHL về việc thành lập Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KHCN đặt hàng cấp quốc gia thực hiện năm 2018 lĩnh vực: Khoa học Tự nhiên, Khoa học Công nghệ và Khoa học Xã hội.

Tại các cuộc họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ cho 21 đề xuất đặt hàng, các thành viên trong hội đồng đánh giá và các chuyên gia phản biện đã thảo luận theo các nội dung tương ứng với hình thức nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo quy định của Nhà nước. Hội đồng đánh giá yêu cầu các đề tài, dự án phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu chung và yêu cầu riêng cho từng loại.Trong đó, yêu cầu chung là các đề tài, dự án phải có tính cấp thiết cao hoặc tầm quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn nghiên cứu; các vấn đề khoa học cần phải huy động nguồn lực khoa học công nghệ của quốc gia hoặc góp phần giải quyết những nhiệm vụ mang tính liên vùng, liên ngành; các đề tài, dự án không trùng lặp về nội dung với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước đã và đang thực hiện, tức là phải có tính mới.

tuvantn1
Hội đồng tư vấn cho các đề xuất đặt hàng thuộc lĩnh vực Khoa học tự nhiên

Trong 21 đề xuất nhiệm vụ được hội đồng tư vấn đánh giá thì có 8 đề xuất nhiệm vụ thuộc về lĩnh vực Khoa học Tự nhiên và 6 đề xuất nhiệm vụ thuộc về lĩnh vực Khoa học Xã hội và 7 đề xuất thuộc lĩnh vực Khoa học công nghệ. Ngoài đáp ứng các yêu cầu chung, mỗi nhiệm vụ đều phải đáp ứng các yêu cầu riêng như tính cấp thiết của mỗi nhiệm vụ; tính liên ngành; tên nhiệm vụ phải chuẩn xác; mục tiêu cụ thể; nội dung các báo cáo, bản thuyết minh và sản phẩm của nhiệm vụ cần rõ ràng; các sản phẩm dự kiến đạt được; kết quả đào tạo… Trên cơ sở tư vấn của hội đồng, các đơn vị đề xuất nhiệm vụ sẽ hoàn thiện nhiệm vụ và các nội dung nghiên cứu. 

Thông qua 3 Hội đồng, 21 đề xuất nhiệm vụ khoa học được các thành viên Hội đồng đã thảo luận, đánh giá nghiêm túc và cụ thể về nội dung cũng như tính khoa học, hợp lý và ý nghĩa thực tiễn của chúng. Kết quả buổi họp có 20 nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã được đưa vào danh mục đề tài đăng ký thực hiện năm 2018 của Chương trình Tây Nguyên 2016 – 2020.

Tin: Minh Tâm

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".