Tin tức Hoạt động của Viện Hàn lâm KHCNVN

Báo cáo tổng kết công tác 2009 và kế hoạch 2010

.

Thông báo về việc tiến hành tổng kết và báo cáo hoạt động năm 2009 của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam dự kiến tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2009 vào ngày 31/12/2009 và xuất bản cuốn “Báo cáo hoạt động 2009” bằng tiếng Việt, “Annual Report 2009” bằng tiếng Anh của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam vào cuối tháng 2 năm 2010. Để chuẩn bị cho công tác tổng kết và xuất bản các ấn phẩm nêu trên với các thông tin đầy đủ, chính xác về các mặt hoạt động của Viện trong năm, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam yêu cầu các đơn vị trực thuộc khẩn trương và thực hiện nghiêm túc việc tổng kết, đánh giá đầy đủ kết quả công tác năm 2009, và kế hoạch công tác năm 2010 của đơn vị và nộp các báo cáo theo các biểu mẫu kèm theo công văn này. Để việc lập báo cáo được thuận tiện, đề nghị các đơn vị tham khảo thêm cuốn “Báo cáo hoạt động năm 2008” (kể cả Phụ lục) và cuốn “Annual Report 2008” của Viện KHCNVN đã xuất bản.

Các báo cáo cần gửi về Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam qua Ban Kế hoạch Tài chính trước ngày 30/11/2009 (kèm theo file dữ liệu).

Đây là công tác quan trọng của Viện, đề nghị Thủ trưởng các đơn vị trực tiếp chỉ đạo đơn vị mình khẩn trương thực hiện, hoàn thành đầy đủ, đúng thời hạn.

Toàn văn Công văn số1315/KHCNVN-KHTC

Biểu 1: Báo cáo tổng kết công tác 2009 và xây dựng kế hoạch 2010

Biểu 2: Mẫu báo cáo để in trong Báo cáo hàng năm và Annual Report của Viện

Biểu 3: Tổng hợp danh mục đề tài các cấp thực hiện năm 2009

Biểu 4: Tổng hợp danh mục dự án sản xuất – thử nghiệm năm 2009

Biểu 5: Các kết quả Khoa học và Công nghệ nổi bật năm 2009

Biểu 6: Tổng hợp danh mục hợp đồng Khoa học và Công nghệ năm 2009

Biểu 7: Tổng hợp kết quả công tác đào tạo năm 2009

Biểu 8: Báo cáo tình hình thực hiện công tác hợp tác quốc tế năm 2009

Biểu 9: Báo cáo tiềm lực Khoa học Công nghệ năm 2009

Biểu 10: Báo cáo tình hình hoạt động thông tin xuất bản, bảo tàng và phổ biến khoa học công nghệ năm 2009

Biểu 11: Báo cáo thống kê tình hình công bố kết quả nghiên cứu năm 2009

Biểu 12: Báo cáo tình hình hoạt động của các doanh nghiệp trực thuộc Viện KHCNVN năm 2009

Biểu 13: Báo cáo tình hình hoạt động đài trạm năm 2009

Biểu 14: Báo cáo thống kê thành tích thi đua khen thưởng năm 2009

Nguồn tin: Ban Kế hoạch - Tài chính
Xử lý tin: Quỳnh Trang

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".