Tin tức Hoạt động của Viện Hàn lâm KHCNVN

Danh sách công ty kiểm toán đủ điều kiện thực hiện kiểm toán năm 2010

.

Ngày 20/11/2009, Hội Kiểm toán viên ngành nghề Việt Nam đã có Công văn số  848/VACPA gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Cục Thuế các tỉnh, thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố và Các Tổng công ty Nhà nước về việc công khai lần 1 danh sách các công ty kiểm toán đủ điều kiện thực hiện kiểm toán năm 2010.

Hiện nay ở Việt Nam có gần 160 công ty kiểm toán đang hoạt động. Thực hiện quy định tại Điều 33 Nghị định số 105/2004/NĐ-CP ngày 30/3/2004 của Chính phủ về Kiểm toán độc lập, điểm 2 mục C phần II Thông tư số 64/2004/TT-BTC ngày 29/6/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 105/2004/NĐ-CP; Điều 1 Nghị định số 133/2005/NĐ-CP ngày 31/10/2005 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2004/NĐ-CP và Điều 1, Điều 3 Quyết định số 47/QĐ-BTC ngày 14/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc chuyển giao cho Hội nghề nghiệp thực hiện một số nội dung công việc quản lý hành nghề kế toán, kiểm toán, từ 1/10/2006 các công ty kiểm toán phải thực hiện việc thông báo danh sách kiểm toán viên đăng ký hành nghề với Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA). Hiện nay chỉ những công ty kiểm toán có từ 3 người trở lên có Chứng chỉ kiểm toán viên, làm việc toàn bộ thời gian cho công ty và được VACPA ký xác nhận danh sách kiểm toán viên đăng ký hành nghề mới đủ điều kiện thực hiện kiểm toán. Các kiểm toán viên đã đăng ký hành nghề và được VACPA xác nhận mới được ký tên trong Báo cáo kiểm toán.

Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam thông báo Danh sách các công ty kiểm toán đã đăng ký hành nghề kiểm toán năm 2010 và đã được VACPA xác nhận (Danh sách kèm theo). Những công ty này đủ điều kiện thực hiện kiểm toán năm 2009 và năm 2010.

Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam đề nghị Quý cơ quan nhắc nhở các doanh nghiệp, đơn vị. Quy định trên và không chấp nhận báo cáo tài chính của doanh nghiệp, đơn vị do các công ty kiểm toán không có tên trong danh sách các công ty kiểm toán nói trên, thực hiện kiểm toán.

Toàn văn Công văn số 848/VACPA ngày 20/11/2009 của Hội Kiểm toán viên ngành nghề Việt Nam.

 

 

 

 

 

 

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".