Tin tức Hoạt động của Viện Hàn lâm KHCNVN

Hội nghị Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng

.

Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 17/3/2011 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 02-KH/ĐUK ngày 18/4/2011 của Đảng ủy khối các cơ quan trung ương về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của ĐảngNghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ Viện có kế hoạch tổ chức 04 lớp học tập, nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết đối với các đồng chí đảng viên của các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Viện KHCNVN (02 lớp tại Hà Nội, 01 lớp tại Thành phố Hồ Chí Minh, 01 lớp tại Nha Trang).

Tới dự và chỉ đạo hai lớp học tại Hà Nội có GS.TS. Châu Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện KHCNVN và các đồng chí báo cáo viên đến từ Ban Tuyên giáo Trung ương. Lớp thứ nhất ngày 11/7/2011 được tổ chức cho 24 đảng bộ, chi bộ, do đồng chí Nguyễn Quán Phú, Trưởng phòng Báo cáo viên, Ban Tuyên giáo Trung ương trình bày báo cáo. Lớp thứ hai ngày 18/7/2011 được tổ chức cho 20 đảng bộ, chi bộ, do đồng chí Nguyễn Đức Bình, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin, Ban Tuyên giáo Trung ương trình bày báo cáo.

Lớp học ngày 14/7/2011 tại Thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức cho 10 Chi bộ và lớp học ngày 15/7/2011 tại Nha Trang được tổ chức cho 02 Chi bộ, do đồng chí Đào Xuân Tiến, Phó Tổng biên tập thường trực Tạp chí Thông tin đối ngoại, Ban Tuyên giáo Trung ương trình bày báo cáo.

Mở đầu Hội nghị, đồng chí Châu Văn Minh đã có lời phát biểu khai mạc và thông tin nhanh về Hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành Trung ương khóa XI.


Đồng chí Châu Văn Minh phát biểu khai mạc Hội nghị

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng đã thông qua dự thảo Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), thông qua dự thảo Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 – 2020, tán thành những nội dung cơ bản về đánh giá tình hình 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội X (2006 - 2010) và phương hướng, nhiệm vụ 5 năm 2011 - 2015 nêu trong Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X trình Đại hội XI, thông qua toàn văn Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam đã được bổ sung, sửa đổi. Trên cơ sở đó, Nghị quyết đã xác định mục tiêu tổng quát trong 5 năm tới là: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; phát triển kinh tế nhanh, bền vững; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; giữ vững ổn định chính trị - xã hội; tăng cường hoạt động đối ngoại; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Trên tinh thần quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, các đồng chí báo cáo viên thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương đã thuyết trình những nội dung cơ bản sau:

  • Đánh giá tổng quát 20 năm thực hiện cương lĩnh năm 1991 và 10 năm thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2001-2010;
  • Một số kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết đại hội X (2006-2010);
  • Kinh nghiệm của một số quốc gia và vùng lãnh thổ về quản lý và phát triển đất nước.

Theo đánh giá chung, kết quả đạt được trong 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội X đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2001 - 2010 và 20 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, tạo ra thế và lực mới cho đất nước tiếp tục vững bước phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã tranh thủ thời cơ, thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức nhất là ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế, nỗ lực phấn đấu đạt được những thành tựu quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Đại hội X; ứng phó có kết quả trước những diễn biến phức tạp của kinh tế thế giới và trong nước; cơ bản giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tốc độ tăng trưởng khá, bình quân đạt 7,26%/năm, các ngành đều có bước phát triển, quy mô nền kinh tế tăng; Đời sống của nhân dân tiếp tục được cải thiện; chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được tăng cường; độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững; hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế được mở rộng, vị thế, uy tín quốc tế của nước ta được nâng cao; phát huy dân chủ có tiến bộ, khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được tăng cường; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt một số kết quả tích cực.

Cùng với việc tận dụng, phát huy nội lực trong nước, việc học hỏi kinh nghiệm từ các nước khác cũng là một việc quan trọng cần quan tâm. Trong khuôn khổ Hội nghị, các đồng chí báo cáo viên đã trình bày một số kinh nghiệm và sự lựa chọn mô hình phát triển của một số nước trong sự thay đổi cấu trúc nền kinh tế thế giới hiện nay. Từ mô hình công nghiệp hóa của các nước Liên Xô, Nhật Bản, Trung Quốc… chúng ta rút ra bài học phải xác định được một mô hình công nghiệp hóa, hiện đại hóa phù hợp để kết hợp tối ưu các nguồn lực bên trong và bên ngoài, sức mạnh của thị trường và sự dẫn dắt của Nhà nước, cho phép tăng tốc, rút ngắn thời kỳ công nghiệp hóa. Trong đó, từ kinh nghiệm lựa chọn cơ cấu kinh tế của Trung Quốc và Ấn Độ cho thấy tầm quan trọng của việc chuyển dịch và cân đối hợp lý tỉ trọng giữa các ngành nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ. Bên cạnh đó, chúng ta cũng tích cực học hỏi kinh nghiệm phát triển bền vững các vùng kinh tế trọng điểm từ Trung Quốc, Nhật Bản, Pháp, Hàn Quốc... trong việc lựa chọn, quy hoạch các vùng trọng điểm, xác định chức năng, cơ cấu kinh tế cũng như đưa ra các chính sách, cơ chế cởi mở hơn đối với các vùng trọng điểm, đồng thời nâng cao vai trò điều phối của Nhà nước, hỗ trợ, điều chỉnh sự chênh lệch đối với các vùng khó khăn và đảm bảo các vấn đề an ninh môi trường. Nhìn chung, kinh nghiệm của các nước đã cung cấp cho Việt Nam những bài học vô cùng quý báu. Song về nguyên tắc phải cố gắng tận dụng những ưu thế và khắc phục những nhược điểm của mỗi mô hình để lựa chọn được một cách đi tối ưu.


Đồng chí Nguyễn Quán Phú thuyết trình tại Hội nghị


Đồng chí Nguyễn Đức Bình thuyết trình tại Hội nghị

Trên cơ sở các bài thuyết trình của báo cáo viên, đồng chí Hà Duy Ngọ đã trình bày dự thảo Chương trình hành động của Đảng bộ Viện KHCNVN thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

Chương trình góp phần triển khai, cụ thể hóa các chủ trương, đường lối trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Viện KHCNVN. Thông qua đó làm chuyển biến một bước quan trọng trong nhận thức của cán bộ Đảng viên nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh của đội ngũ cán bộ khoa học công nghệ đóng góp thiết thực vào công cuộc đổi mới và tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Nhằm cụ thể và hiện thực hóa mục tiêu, yêu cầu trên, dự thảo Chương trình đã đưa ra các nội dung chính cần phải triển khai. Đảng bộ Viện lãnh đạo cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Viện thực hiện nhiệm vụ chính trị, cụ thể là thực hiện tốt các chương trình trọng điểm của Viện do Nhà nước giao, triển khai đầu tư các trang thiết bị phục vụ nghiên cứu cho các viện nghiên cứu chuyên ngành và nâng cấp cơ sở hạ tầng, tăng cường công tác ứng dụng triển khai các kết quả nghiên cứu khoa học của Viện phục vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương; Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác chính trị tư tưởng; Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đoàn thể trong đảng bộ, đẩy mạnh hoạt động của các đoàn thể chính trị xã hội phục vụ công tác nghiên cứu khoa học cơ bản và nghiên cứu triển khai ứng dụng phục vụ sản xuất và đời sống. 


Đồng chí Hà Duy Ngọ, Phó Bí thư Đảng ủy, trình bày Chương trình hành động của Đảng bộ Viện KHCNVN

Nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Viện KHCNVN căn cứ vào Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu và Chương trình hành động của Đảng bộ Viện KHCNVN để xây dựng chương trình hành động phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ chính trị của đơn vị và tổ chức thực hiện có hiệu quả. Đồng thời, dưới sự quan tâm sâu sát của Đảng ủy Viện, Ban Thường vụ và các ban tham mưu theo chức năng, nhiệm vụ cụ thể hóa chương trình công tác hàng năm, theo dõi, kiểm tra và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện Chương trình hành động.

Tin và ảnh: Bích Diệp

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".