Tin tức Hoạt động của Viện Hàn lâm KHCNVN

Hội nghị Tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992

.

Ngày 13/12/2011, tại Viện KHCNVN đã diễn ra Hội nghị Tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992. Tham dự và chỉ đạo hội nghị có GS. Châu Văn Minh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Ủy viên Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, Chủ tịch Viện KHCNVN, cùng đại diện lãnh đạo Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên, các Ban giúp việc Chủ tịch Viện và toàn thể Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Viện KHCNVN.

 

Lịch sử lập hiến của nước ta đã trải qua 4 bản Hiến pháp, đó là Hiếp pháp năm 1946, 1959, 1980 và 1992 cùng với 3 lần sửa đổi, bổ sung Hiến pháp vào các năm 1998, 1989, 2011. Hiến pháp năm 1992 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25/12/2001, đến nay đã thi hành được gần 20 năm. Với tính chất là nền tảng chính trị - pháp lý của quốc gia, Hiến pháp năm 1992 đã góp phần to lớn vào sự thành công của sự nghiệp đổi mới đất nước, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và toàn vẹn lãnh thổ của nước ta trong những năm qua. Tuy nhiên, đứng trước đòi hỏi của sự nghiệp xây dựng một Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, dựa trên nguyên tắc quyền lực Nhà nước thống nhất phù hợp với nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, nền kinh tế mở cửa và hội nhập kinh tế quốc tế, việc nghiên cứu bổ sung, sửa đổi Hiến pháp là yêu cầu tất yếu khách quan nhằm kịp thời thể chế hóa quan điểm, đường lối của Đảng, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI vừa qua.

Hiến pháp năm 1992 đã khẳng định: “Khoa học và công nghệ giữ vai trò then chốt trong sự nghiệp pháp triển kinh tế, xã hội của đất nước”. Từ năm 1992 đến nay, Viện KHCNVN đã có 2 lần đổi tên, 3 lần sửa đổi chức năng, nhiệm vụ nhằm thực hiện tốt vai trò là cơ quan tư vấn cho Chính phủ trong việc “xây dựng luận cứ khoa học cho việc định ra đường lối, chính sách và pháp luật, đổi mới công nghệ, phát triển lực lượng sản xuất, nâng cao trình độ quản lý, bảo đảm chất lượng và tốc độ phát triển của nền kinh tế, góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia”.

Tại hội nghị tổng kết, ông Lê Đình Thảo, Chánh Văn phòng Viện KHCNVN, đã trình bày Dự thảo báo cáo tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992. Trong đó gồm có:

  • Tổng kết việc thi hành các quy định của Hiến pháp về địa vị pháp lý, thẩm quyền của Viện KHCNVN; mối quan hệ giữa Viện với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; mối quan hệ giữa Viện với Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;
  • Tổng kết việc thể chế hóa các quy định của Hiến pháp liên quan đến lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của Viện KHCNVN;
  • Tổng kết việc thi hành các quy định của Hiến pháp về thẩm quyền và trách nhiệm của Viện KHCNVN.

Trong Hội nghị, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến khác nhau nhằm bổ sung, sửa đổi bản Dự thảo báo báo cáo tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992 của Viện KHCNVN về cả mặt nội dung lẫn hình thức.

GS. Châu Văn Minh, Chủ tịch Viện KHCNVN ghi nhận và đánh giá cao các đơn vị đã thực hiện nghiêm túc việc gửi báo cáo tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992, đóng góp cho việc sửa đổi, bổ sung bản Dự thảo báo cáo tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992 của Viện KHCNVN, đồng thời khuyến khích các đơn vị tiếp tục có những kiến nghị, đóng góp mới liên quan đến địa vị pháp lý, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Viện KHCNVN nhằm giúp Viện có được những đóng góp to lớn cho kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh của đất nước, từ đó nâng cao vị thế của Viện KHCNVN.

Một số hình ảnh khác tại hội nghị:


Viện Địa chất đóng góp ý kiến


Ban Kế hoạch - Tài chính đóng góp ý kiến


Ban Tổ chức Cán bộ đóng góp ý kiến


Viện Công nghệ Vũ trụ đóng góp ý kiến

Tin và Ảnh: Minh Tâm

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".