Tin tức Hoạt động của Viện Hàn lâm KHCNVN

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

.

Ngày 01/12/2011 Thủ tướng Chính Phủ đã phê duyệt “Quy hoạch tổng thể phát triển Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030”. Đây là một quyết định rất quan trọng đối với sự phát triển của Viện KHCNVN trong tương lai. Bản Quy hoạch bao gồm các phần: Quan điểm phát triển, Mục tiêu phát triển, Định hướng phát triển, Các giải pháp thực hiện. Toàn văn của Quy hoạch có thể xem tại Cổng thông tin điện tử của Chính phủ hoặc download tại đây. Sau đây là tóm tắt một số nét chính:

Quan điểm phát triển: Phát triển Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam với bước đột phá mạnh mẽ, trở thành trung tâm nghiên cứu, đào tạo cán bộ khoa học và công nghệ mạnh, làm đầu tàu, động lực phát triển khoa học và công nghệ của đất nước. Đặc biệt, bản Quy hoạch nhấn mạnh: phải đổi mới mạnh mẽ việc đánh giá hiệu quả, cơ chế tài chính và phương thức đầu tư đối với hoạt động khoa học và công nghệ.

Mục tiêu phát triển được đề ra rất cụ thể: đến năm 2020 Viện KHCNVN phải đạt trình độ tiên tiến ở khu vực Đông Nam Á, và đến năm 2030 đạt trình độ tiên tiến ở Châu Á. Đến năm 2020 xây dựng 10 (năm 2030: con số tương ứng là 15) tổ chức khoa học và công nghệ trọng điểm có uy tín quốc tế, có đủ năng lực giải quyết những nhiệm vụ khoa học và công nghệ quan trọng của quốc gia, đào tạo nhân lực khoa học công nghệ trình độ cao. Một vài con số ấn tượng khác: 35 (40, vào năm 2030) viện nghiên cứu chuyên ngành và tổ chức sự nghiệp trực thuộc; 01 Học viện khoa học và công nghệ; 15 doanh nghiệp khoa học và công nghệ (năm 2030: 20 doanh nghiệp); 3500 (năm 2030: 4000) cán bộ biên chế, 1700 (năm 2030: 2000) cán bộ hợp đồng (50% trình độ trên đại học, và đến 2030 là 60%); 05 tạp chí nghiên cứu đạt chuẩn mực quốc tế (năm 2030: 10 tạp chí); số lượng công trình công bố quốc tế, sáng chế đăng ký bảo hộ giai đoạn 2011-2020 tăng gấp ba lần so với giai đoạn 2001-2010, giai đoạn 2021-2030 tăng gấp hai lần giai đoạn 2011-2020.

Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam khẳng định vai trò là cơ quan tư vấn hàng đầu của Chính phủ trong việc hoạch định chiến lược, chính sách phát triển đất nước trong các lĩnh vực có liên quan.

Định hướng phát triển: Trong khi nhấn mạnh việc đẩy mạnh những nghiên cứu có tính chất đa ngành, bản Quy hoạch chỉ ra một số hướng ưu tiên: công nghệ mũi nhọn, lĩnh vực nghiên cứu mới; công nghệ nguồn, công nghệ thích nghi.

Bản Quy hoạch cũng nhấn mạnh việc tăng cường đầu tư cho nghiên cứu cơ bản; xây dựng một số nhóm nghiên cứu mạnh, đạt trình độ tiên tiến của khu vực và thế giới, đủ năng lực giải quyết những nhiệm vụ quan trọng của quốc gia.

Các nghiên cứu cơ bản cần được đánh giá qua những công bố quốc tế trên các tạp chí có uy tín và cần gắn kết với đào tạo sau đại học và đào tạo nguồn nhân lực khoa học công nghệ.

Nghiên cứu ứng dụng cần tập trung vào các hướng khoa học và công nghệ mũi nhọn, có ý nghĩa then chốt đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Bảy hướng khoa học công nghệ mũi nhọn được ưu tiên là: Công nghệ thông tin, điện tử, tự động hóa và công nghệ vũ trụ; Công nghệ sinh học; Khoa học vật liệu; Đa dạng sinh học và các chất có hoạt tính sinh học; Khoa học trái đất; Khoa học và công nghệ biển; Môi trường và năng lượng.

Trong ứng dụng và triển khai công nghệ, bản Quy hoạch nhấn mạnh việc ứng dụng có hiệu quả các công nghệ mũi nhọn, công nghệ cao; đẩy mạnh thương mại hóa sản phẩm. Đồng thời, bản Quy hoạch cũng khẳng định phải đẩy mạnh các hoạt động tư vấn thẩm định, bảo tàng thiên nhiên, thông tin xuất bản, phổ biến khoa học công nghệ.

Về xây dựng tiềm lực cán bộ, bản Quy hoạch nhấn mạnh việc tạo ra cơ chế, chính sách đột phá để thu hút các nhà khoa học giỏi, hỗ trợ cán bộ trẻ.

Các mặt khác như củng cố và phát triển tổ chức; xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật; hợp tác quốc tế đều được tăng cường để đảm bảo thực hiện các định hướng phát triển nêu trên.

Các giải pháp thực hiện thực chất cũng đã chứa đựng trong mục tiêu, định hướng phát triển như: nâng cao tiềm lực khoa học và công nghệ; hình thành các chương trình nghiên cứu liên ngành, đa ngành; bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực; đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị; đẩy mạnh hợp tác quốc tế.

Bản Quy hoạch cũng đề ra một số biện pháp cụ thể cho từng lĩnh vực. Đối với nghiên cứu cơ bản, cần đầu tư kinh phí thỏa đáng, có trọng điểm, gắn kết nghiên cứu với đào tạo. Đối với nghiên cứu ứng dụng, cần có cơ chế liên kết các viện chuyên ngành để phối hợp giải quyết các vấn đề thực tiễn, tự nghiên cứu phát triển công nghệ nguồn. Những vấn đề trọng tâm của bảy hướng nghiên cứu trọng điểm đã nêu trên cũng được chỉ rõ trong Quy hoạch.

Một trong những khâu đột phá của công tác đào tạo nguồn nhân lực khoa học công nghệ là trình Thủ tướng phê duyệt đề án thành lập Học viện Khoa học và Công nghệ trực thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Có thể nói, Quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 của Thủ tướng Chính phủ đánh dấu một mốc quan trọng trong sự phát triển của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Việc thực hiện thành công Quy hoạch tổng thể sẽ đưa Viện KHCNVN trở thành cơ quan khoa học ngang tầm với những cơ quan khoa học hàng đầu của Châu Á, góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

GS.TSKH Hà Huy Khoái

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".