Văn bản pháp quy

Tìm kiếm

STT Số hiệu Trích yếu Lĩnh vực Ngày ban hành Loại văn bản
1 62/2020/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng Lĩnh vực khác 28-06-2020 Văn bản khác
2 63/2020/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật Lĩnh vực khác 18-06-2020 Văn bản khác
3 61/2020/QH14 Quốc hội ban hành Luật Đầu tư (sửa đổi) Lĩnh vực khác 17-06-2020 Văn bản khác
4 496/QĐ-TTg Quyết định về việc bổ nhiệm ông Chu Hoàng Hà giữ chức vụ Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Tổ chức - Cán bộ 10-04-2020 Văn bản khác
5 447/QĐ-TTg Quyết định về việc công bố dịch COVID-19 của Thủ tướng Chính Phủ Lĩnh vực khác 01-04-2020 Văn bản khác
6 16/CT-TTg Chỉ chị số 16 của Thủ Tướng Chính Phủ trong việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 Hành chính - Văn phòng 31-03-2020 Văn bản khác
7 30/2020/NĐ-CP Nghị định về công tác văn thư Hành chính - Văn phòng 05-03-2020 Văn bản khác
8 120/TTTHTT Cập nhật thông tin đơn vị Lĩnh vực khác 08-04-2019 Văn bản khác
9 12006/BTC-QLCS Thông báo việc đăng tải thông tin trên Trang thông tin điện tử về tài sản công Kế hoạch - Tài chính 02-10-2018 Văn bản khác
10 25/CT-TTg Về tăng cường công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy trong tình hình mới Lĩnh vực khác 05-06-2017 Văn bản khác
11 771/TTg-KGVX V/v thực hiện Kết luận số 11-KL/TW ngày 19/01/2017 của Ban Bí thư về an toàn thực phẩm Lĩnh vực khác 04-06-2017 Văn bản khác
12 45/2016/QĐ-TTg Về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích Hành chính - Văn phòng 19-10-2016 Văn bản khác
13 838/QĐ-BKHCN Phê duyệt "Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia về công nghệ vũ trụ giai đoạn 2016-2020" Khoa học Công nghệ 12-04-2016 Văn bản khác
14 05/2016/TTLT-BKHCN-BKHĐT Quy định chi tiết và hướng dẫn xử lý đối với trường hợp tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp Khoa học Công nghệ 05-04-2016 Văn bản khác
15 95/2014/NĐ-CP Quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động KHCN Khoa học Công nghệ 21-10-2014 Văn bản khác
16 78/2014/NĐ-CP Về Giải thưởng HCM, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về KHCN Khoa học Công nghệ 30-07-2014 Văn bản khác
17 40/2014/NĐ-CP Quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động KHCN Khoa học Công nghệ 12-05-2014 Văn bản khác
18 8/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật của KHCN Khoa học Công nghệ 27-01-2014 Văn bản khác
19 2312/QĐ-BKHCN Về việc phê duyệt mục tiêu, nội dung và dự kiến sản phẩm của chương trình khoa học công nghệ độc lập cấp nhà nước về công nghệ vũ trụ giai đoạn 2012 – 2015 Khoa học Công nghệ 29-08-2012 Văn bản khác
20 1681/QĐ-BKHCN về việc thành lập Ban Chủ nhiệm Chương trình khoa học công nghệ Vũ trụ giai đoạn 2012 – 2015. Khoa học Công nghệ 13-07-2012 Văn bản khác
Hiển thị # 

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".