Văn bản

Tìm kiếm

STT Số hiệu Trích yếu Lĩnh vực Ngày ban hành Loại văn bản
1 33/2009/NĐ-CP Quy định mức lương tối thiểu chung Lĩnh vực khác 06-04-2009 Văn bản khác
2 174/2008/QĐ-TTg về việc ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh GS, PGS Khoa học Công nghệ 31-12-2008 Văn bản khác
3 05/2008/TTLT-BCA-BKHCN-BTC Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 169/NĐ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2007 của Chính phủ về huy động tiềm lực khoa học và công nghệ phục vụ công tác công an Khoa học Công nghệ 14-11-2008 Văn bản khác
4 85/2008/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập Lĩnh vực khác 03-07-2008 Văn bản khác
5 807/KHCNVN-KTr Về việc hướng dẫn kinh phí bảo đảm hoạt động của Ban TTND Kiểm tra 16-06-2008 Viện ban hành
6 2442/2007/TT-TTCP Thông tư của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09/3/2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập Kiểm tra 12-11-2007 Văn bản khác
7 08/2007/TT-BNV Thông tư hướng dẫn Nghị định 107/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đấu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách đối với các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước và các tổ chức xã hội, xã hội - nghề nghiệp có sử dụng ngân sách nhà nước Kiểm tra 30-09-2007 Văn bản khác
8 01/2007/QH12 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng Kiểm tra 03-08-2007 Văn bản khác
9 80/2007/NĐ-CP Về doanh nghiệp khoa học và công nghệ Khoa học Công nghệ 19-05-2007 Văn bản khác
10 37/2007/NĐ-CP Về minh bạch tài sản, thu nhập Kiểm tra 08-03-2007 Văn bản khác
11 136/2006/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo và các luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo Kiểm tra 13-11-2006 Văn bản khác
12 14/2006/QĐ-BNV Quyết định Về việc ban hành quy chế quản lý hồ sơ cán bộ, công chức Tổ chức - Cán bộ 05-11-2006 Văn bản khác
13 2079/QĐ-KHCNVN Quyết định về việc ban hành Quy chế công tác Văn thư và lưu trữ Hành chính - Văn phòng 30-10-2006 Viện ban hành
14 120/2006/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng Kiểm tra 19-10-2006 Văn bản khác
15 107/2006/NĐ-CP Nghị định quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách đối với các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp của nhà nước và các tổ chức xã hội, xã hội - nghề nghiệp có sử dụng ngân sách nhà nước Kiểm tra 21-09-2006 Văn bản khác
16 58/2005/QH11 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo năm 2005 Kiểm tra 28-11-2005 Văn bản khác
17 55/2005/QH11 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005 Kiểm tra 27-11-2005 Văn bản khác
18 99/2005/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân Kiểm tra 27-07-2005 Văn bản khác
19 TT74-2005-BNV HƯỚNG DẪN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 115/2003/NĐ-CP, NGHỊ ĐỊNH SỐ 116/2003/NĐ-CP VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 117/2003/NĐ-CP NGÀY 10/10/2003 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHẾ ĐỘ CÔNG CHỨC DỰ BỊ; VỀ TUYỂN DỤNG, SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CỦA NHÀ NƯỚC; VỀ TUYỂN DỤNG, SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ CÁN HỘ, CÔNG CHỨC TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC Tổ chức - Cán bộ 25-07-2005 Văn bản khác
20 54/2005/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ Về chế độ thôi việc, chế độ bồi thường chi phí đào tạo đối với cán bộ, công chức Tổ chức - Cán bộ 19-04-2005 Văn bản khác
Hiển thị # 

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".