Văn bản

Tìm kiếm

STT Số hiệu Trích yếu Lĩnh vực Ngày ban hành Loại văn bản
1 922/KHCNVN-TCCB Thông báo mở lớp Trung cấp lý luận chính trị Mac-Lenin Tổ chức - Cán bộ 04-08-2009 Viện ban hành
2 753/KHCNVN-VP Sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2009 Hành chính - Văn phòng 30-06-2009 Viện ban hành
3 630/KHCNVN-TCCB Triển khai việc làm thẻ, cấp thẻ quản lý cán bộ, công chức, viên chức khi thi hành nhiệm vụ Tổ chức - Cán bộ 11-06-2009 Viện ban hành
4 593/KHCNVN-KHTC Tổng kết 6 tháng đầu năm 2009 và xây dựng kế hoạch 2010 Kế hoạch - Tài chính 02-06-2009 Viện ban hành
5 21/NQ-CP Nghị quyết của Chính phủ ban hành Chiến lược Quốc gia Phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 Kiểm tra 11-05-2009 Văn bản khác
6 01/2009/TTLT-BNV-BTC Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung từ 01/5/2009 đối với cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị-xã hội và đơn vị sự nghiệp Lĩnh vực khác 21-04-2009 Văn bản khác
7 03/2009/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BNV-BTC Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ được huy động phục vụ công tác công an Khoa học Công nghệ 09-04-2009 Văn bản khác
8 08/2009/TT-BLĐTBXH Sửa đổi, bổ sung mục VII Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 7 năm 2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng Lĩnh vực khác 07-04-2009 Văn bản khác
9 33/2009/NĐ-CP Quy định mức lương tối thiểu chung Lĩnh vực khác 06-04-2009 Văn bản khác
10 174/2008/QĐ-TTg về việc ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh GS, PGS Khoa học Công nghệ 31-12-2008 Văn bản khác
11 05/2008/TTLT-BCA-BKHCN-BTC Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 169/NĐ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2007 của Chính phủ về huy động tiềm lực khoa học và công nghệ phục vụ công tác công an Khoa học Công nghệ 14-11-2008 Văn bản khác
12 85/2008/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập Lĩnh vực khác 03-07-2008 Văn bản khác
13 807/KHCNVN-KTr Về việc hướng dẫn kinh phí bảo đảm hoạt động của Ban TTND Kiểm tra 16-06-2008 Viện ban hành
14 2442/2007/TT-TTCP Thông tư của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09/3/2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập Kiểm tra 12-11-2007 Văn bản khác
15 08/2007/TT-BNV Thông tư hướng dẫn Nghị định 107/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đấu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách đối với các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước và các tổ chức xã hội, xã hội - nghề nghiệp có sử dụng ngân sách nhà nước Kiểm tra 30-09-2007 Văn bản khác
16 01/2007/QH12 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng Kiểm tra 03-08-2007 Văn bản khác
17 80/2007/NĐ-CP Về doanh nghiệp khoa học và công nghệ Khoa học Công nghệ 19-05-2007 Văn bản khác
18 37/2007/NĐ-CP Về minh bạch tài sản, thu nhập Kiểm tra 08-03-2007 Văn bản khác
19 136/2006/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo và các luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo Kiểm tra 13-11-2006 Văn bản khác
20 14/2006/QĐ-BNV Quyết định Về việc ban hành quy chế quản lý hồ sơ cán bộ, công chức Tổ chức - Cán bộ 05-11-2006 Văn bản khác
Hiển thị # 

Bản quyền thuộc về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Khi phát hành lại thông tin trên Website cần ghi rõ nguồn: "Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam".